page4De Plukboerderij


De Plukboerderij van Schelle / Isos bvba -  Steenwinkelstraat 499  -  2627 Schelle


BTW: BE 0 885 160 929

Check-In

Terms and Conditions*

ALGEMENE VOORWAARDEN *

DE PLUKBOERDERIJ VAN SCHELLE GASTENKAMERS


1. Algemeen


De Plukboerderij van Schelle is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend gastenverblijf.

·     Celle Adriaensen is eigenaar en beheerder van het logies De Plukboerderij van Schelle. De eigenaar

kan zich laten vervangen door een derde.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers

vanhet logies De Plukboerderij van Schelle, gevestigd op de Steenwinkelstraat 499 te Schelle. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.

·      Op verzoek wordt een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gebruikers.

·           Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

Voor minderjarigen is toestemming van ouders of voogd vereist.

·            De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

Juridische geschillen dienen te worden behandelt door een rechtbank in Antwerpen.

·                            Alle risico's met betrekking tot een verblijf in het logies De Plukboerderij van Schelle zijn voor rekening van de gebruikers.  Kleine  huisdieren zijn toegestaan mits een supplement per dier.

·  Beschadigingen en vermissingen van goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te

worden gemeld en vergoed aan de eigenaar. Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen. De

eigenaar of verantwoordelijke heeft altijd het recht de ruimten te betreden, de veiligheid en orde te bewaren.

·       De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast

gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot het logies De Plukboerderij van Schelle ontzeggen en/of

weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

·           De administratie van de beheerder is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gebruiker het tegendeel

kunnen bewijzen. Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

De in de algemene voorwaarden opgenomen voorwaarden vervangen alle niet neergeschreven voorwaarden.


2. Reservering en bevestiging

·   De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch, schriftelijk en via internet

aangegaan worden of een verzoek aangedaan via het webformulier contacteer/reserveer op website:

http://www.plukboerderij.be of via het webformulier contact op website: http://www.plukboerderij.be of via een

derde organisatie zoals bv AirBnB of Booking.com ed.

·                            Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt het logies De Plukboerderij van

Schelle een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen. Mogelijk

volgt er een vraag voor het betalen van een voorschot/waarborg.

 Op de website van http://www.plukboerderij.be/ wordt verwezen naar deze algemene

voorwaarden. De beschikbaarheid kunt u eveneens aanvragen via  email.

·     Voor het reserveren van een verblijf in het logies De Plukboerderij van Schelle worden

geen extra reservatiekosten in rekening gebracht.


3. Betaling

·      De verblijfskosten inhet logies De Plukboerderij van Schelle dienen ten laatste bij aankomst  te

worden voldaan. Dit kan contant, via Bancontact of Visa of bankoverschrijving. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

 Bij een reservering kan de eigenaar een aanbetaling vragen.

·        De actuele tarieven kan u aanvragen via e mail : b&b@plukboerderij.be


4. Annulering / No-Show


Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig

mogelijk bij ons te melden zodat wij daarvoor de vrijgekomen kamers alsnog aan derden

kunnen aanbieden. Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de beheerder:

·                  -bij annulering van meer dan de 3 weken voor de aankomst, vragen wij geen vergoeding.

·                   - bij annulering tussen 21 en 8 dagen voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

·          - bij annulering tussen 7 en 0 dagen voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.             -

bij No-Show: Indien u, zonder annuleren, niet opdaagt wordt 100% van uw kamerprijs aangerekend.

Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op het bankrekeningnummer van de eigenaar.


5. Contactgegevens


BVBA ISOS - DE PLUKBOERDERIJ (Celle Adriaensen)

Steenwinkelstraat 499---2627 Schelle


Tel: 0475.65.16.23. Website: http://www.plukboerderij.be---BTW BE0885 160 929


6a. Aankomst en vertrek

·         Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaar.

·              Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

·                   Op de dag van aankomst kunt u na 16:00 uur het logies gebruiken.

·                 Op de dag van vertrek dient de het logies uiterlijk om 11:30 uur vrij te zijn.

·    Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

·        Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.


6b.

Eindschoonmaak

Er wordt een vaste forfait aangerekend voor het poetsen van de kamers en de gemeenschappelijke delen in

verhouding tot de bezetting. Hier wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen de eindschoonmaak van de

slaapkamers en de eindschoonmaak van de gemeenschappelijke delen.

De eindschoonmaak van de gemeenschappelijke delen:

De gasten dienen alle ruimten netjes achter te laten ,

De tafels af te kuisen met vochtige doek , de stoelen ondersteboven op de tafels te plaatsen en de ruimten te vegen.

Alle vuilnis te plaatsen op de daarvoor toegewezen plaatsen.

Het te betalen bedrag dat wij de gasten vragen om de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten te doen

dekt 3 poets-uren (bv 70 €) , Mochten de ruimten dusdanig vuil zijn dan kunnen er extra werkuren worden

aangerekend aan 23 € per uur. Bij overmacht zal een externe poetsfirma worden gevraagd deze werken uit te

voeren aan hun tarief ten laste van de gasten. De inbegrepen kosten voor het poetsen van de kamers dekken één poets-uur per kamer wat normaal gezien voldoende is. In uitzonderlijke gevallen van extreme vervuiling worden extra werkuren aangerekend aan 23 € per uur.


7. Ontbijt

        Het ontbijt wordt geserveerd tussen 07:00 uur en 10:00 uur.

·   Voor individuele boekingen is het ontbijt inbegrepen bij de overnachting het zij anders vermeld.

Bij groepsboekingen of boekingen via Airbnb of andere derden is het ontbijt niet standaard inbegrepen.

De gebruiker kan geen korting eisen indien hij het ontbijt niet neemt.


8. Uw verblijf-bestemming

Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur en zondag , dient te worden voorkomen.

·    Radio's en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.

·        Gebruik door derden van het logies is niet toegestaan. Het gebruik van eigen geluidsinstallatie is

niet toegestaan nog het uitvoeren van muziekoptreden of DJ optreden van eigen gasten of door derden, zonder schriftelijke toestemming.

·       Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder andere gasten laten overnachten of uitnodigen voor

feesten of recepties organiseren.

De gemeenschappelijke ruimten zijn geschikt om gezellig samen zijn, koken-

eten,vergaderen,familiebijeenkomsten enz ....en niet voor feesten en fuiven.

Het kuisen van de gemeenschappelijke ruimten is niet inbegrepen. Hiervoor wordt een forfait aangerekend (zie 6b)

Het is verboden in de zaal te koken , raclet of fondue te gebruiken , vuurwerk zoals op taarten aan te steken

(rook) en dit om de activatie van het brandalarm te voorkomen.

Kosten voor onnodige brandweerinterventie zijn ten laste van de gasten.

Het is niet toegestaan in het gebouw versiering of maquillage met glinsterpartikels of confetti te gebruiken

Reinigingskosten zijn ten lasten van de gasten.

Het is niet toegestaan foto of filmmateriaal gemaakt in of rond de plukboerderij te publiceren of openbaar te maken zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar.


9. Veiligheid en milieu

· Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.

·  De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.

·                   Afval dient te worden gescheiden en in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.


·                            De E.H.B.O. doos en kleine bevinden zich in gemeenschappelijke eetplaats (buffetkast bij de ontbijttafel, lade rechts.


·          De aanwezigheid van verdachte personen zijn onmiddellijk te melden bij de beheerder.

·       Roken en open vuur is niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.

Bij het overtreden van de regels tegen het roken is er een cleaning fee van 150€ van toepassing.

De slaapkamers zijn geschikt voor het overnachten van maximaal 2a3  personen of babybedje per kamer,

(voor de familiekamer max. 5 personen).

·          De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.

·              Een sleutel en de toegangscode zijn verkrijgbaar bij de eigenaar of de verantwoordelijke.


10. Aflevering vergunningen gastenverblijf

Vlaamse overheid

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Toeristische Vergunningen

T +32 2 553 29 21  M +32 477 84 17 05

Boudewijnlaan 30 bus 80, 1000 Brussel

www.vlaanderen.be/int

ENGLISH (Google translate)


TERMS AND CONDITIONS * De Plukboerderij van Schelle GUEST ROOMS

 1. General

 The Plukboerderij van Schelle is a guesthouse recognized by the Flemish Community. · Celle Adriaensen is the owner and manager of the accommodation De Plukboerderij van Schelle. The owner can be replaced by a third party. These terms and conditions apply to all users van het logies De Plukboerderij van Schelle, located at Steenwinkelstraat 499 in Schelle. These general terms and conditions take effect upon entering into a lease agreement. · A copy of these terms and conditions will be provided to users free of charge upon request. · Tenants must have a permanent place of residence or stay and be at least 18 years or older. For minors, permission from parents or guardian is required. · The administrator is not liable for damage, loss or theft of property of the users. In the event of disputes, all (legal) costs will be borne by the users. Legal disputes must be handled by a court in Antwerp. · All risks with regard to a stay at De Plukboerderij van Schelle are at the expense of the users. Small pets are allowed with a supplement per animal. · Damage and missing property of the owner must be reported immediately by the users be reported and reimbursed to the owner. Guests must follow the manager's instructions. The owner or person in charge always has the right to enter the rooms, to keep safety and order. · The manager can be guests in case of violation of these terms and conditions and in case of inappropriate behavior, with immediate effect deny access to the accommodation De Plukboerderij van Schelle and / or refuse, without further notice and statement of reasons and without reimbursement of accommodation costs. · The administration of the manager is decisive without a difference of opinion, unless the user has the contrary can prove. The owner decides on all deviations that are not included in these conditions. The conditions included in the general terms and conditions replace all non-written conditions.


2. Reservation and confirmation

· The rental agreement can (subject to availability) orally, by telephone, in writing and via the internet entered into or made a request via the web form contact / book on website: http://www.plukboerderij.be or via the web form contact on website: http://www.plukboerderij.be or via a third party organization such as AirBnB or Booking.com etc. · After receiving your reservation request, the accommodation will send De Plukboerderij van Schelle a final confirmation by e-mail. After that the reservation is final for both parties. Possible there follows a question for paying an advance / guarantee.  Reference is made to this general on the website of http://www.plukboerderij.be/ requirements. You can also request availability via the website or email. · To book a stay at the accommodation De Plukboerderij van Schelle no extra reservation costs will be charged. 3. Payment · The accommodation costs in the accommodation De Plukboerderij van Schelle must be received at the latest on arrival be met. This can be done in cash, via Bancontact or Visa or bank transfer. The owner can deviate from these conditions in consultation with the tenant.  With a reservation, the owner can request a deposit. · You can request the current rates via e-mail: b&b@plukboerderij.be

4. Cancellation / No-Show

 In the unlikely event that you are unable to meet the contract entered into, you must do so as soon as possible possible to report to us so that we can still provide the vacated rooms to third parties can offer. In the event of cancellation, the tenant pays a fee to the manager: · -If cancellation more than 3 weeks before the arrival, we do not ask for compensation. · - if canceled between 21 and 8 days before the start date, 50% of the agreed price; · - if canceled between 7 and 0 days before the start date, 100% of the agreed price. - at No-Show: If you do not show up without canceling, 100% of your room rate will be charged. The amount due can then be transferred to the bank account of the owner within 14 days.


5. Contact details

BVBA ISOS - De Plukboerderij van Schelle (Celle Adriaensen) Steenwinkelstraat 499 --- 2627 Schelle Tel: 0475.65.16.23. Website: http: //www.plukboerderij.be---BTW BE0885 160 929

6a. Arrival and departure ·

Upon arrival you must first report to the owner. · For identification, you will be asked to show your passport or proof of identity. · On the day of arrival you can use the accommodation after 4 p.m. · On the day of departure, the accommodation must be vacated by 11:30 am at the latest. · The above times can only be deviated from in consultation. · No refund will be made for early departure.

 6b. Final cleaning

A fixed fee is charged for cleaning the rooms and the communal areas ratio to the occupation. Here a clear difference is made between the final cleaning of the bedrooms and the final cleaning of the common parts. The final cleaning of the common parts: The guests must leave all areas tidy, Clean the tables with a damp cloth, place the chairs upside down on the tables and wipe the rooms. Place all garbage in the designated places. The amount to be paid that we ask the guests to do the cleaning of the common areas covers 3 cleaning hours (eg € 70). If the rooms are so dirty, then extra working hours can become charged at € 23 per hour. In the event of force majeure, an external cleaning company will be asked to carry out these works at their rate charged to the guests. The included costs for cleaning the rooms cover one cleaning hour per room which is normally sufficient. In exceptional cases of extreme pollution, extra working hours are charged at € 23 per hour.

 7. Breakfast       

  Breakfast is served between 7 a.m. and 10 a.m. · For individual bookings, breakfast is included with the overnight stay, unless stated otherwise. For group bookings or bookings through Airbnb or other third parties, breakfast is not included as standard. The user cannot demand a discount if he does not take breakfast.

8. Your stay destination

Noise pollution, in particular between 10 p.m. and 7 a.m. and Sunday, must be prevented.

· Radios and televisions and other sound sources must not cause any nuisance to others.

· Use of the accommodation by third parties is not permitted. The use of your own sound system is

not allowed yet performing music performance or DJ performance by own guests or by third parties, without written permission.

· Visitors may not let other guests stay overnight or invite them to without the permission of the manager

organize parties or receptions.

The common areas are suitable for socializing together, cooking

food, meetings, family gatherings etc .... and not for parties and parties.

The cleaning of the common areas is not included. A lump sum is charged for this (see 6b)

It is forbidden to cook in the room, to use raclet or fondue, to light fireworks such as on cakes

(smoke) and this to prevent the activation of the fire alarm.

Costs for unnecessary fire brigade intervention are borne by the guests.

It is not permitted to use decoration or make-up with glitter particles or confetti in the building

Cleaning costs are borne by the guests.

It is not permitted to publish or make public any photo or film material made in or around the picking farm without the written permission of the owner.


9. Safety and environment

· Vehicles must be parked at the designated parking places.

· The accommodation must be kept clean and tidy and must be left.

· Waste must be separated and disposed of in the appropriate bins.


· The E.H.B.O. box and small are in common dining area (sideboard at the breakfast table, drawer right.


· The presence of suspicious persons can be reported immediately to the manager.

· Smoking and open flames are not permitted due to fire safety.

If the rules against smoking are violated, a cleaning fee of € 150 applies.

The bedrooms are suitable for sleeping a maximum of 2 or 3 people or a baby cot per room,

(for the family room max. 5 people).

· The accommodation is accessible 24 hours a day during a stay.

· A key and the access code are available from the owner or the responsible person.

Licened by:

Vlaamse overheid

DEPARTEMENT INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Toeristische Vergunningen

T +32 2 553 29 21  M +32 477 84 17 05

Boudewijnlaan 30 bus 80, 1000 Brussel

www.vlaanderen.be/int